Uitvaartverzekeringen

Meride Kennisbank

De laatste tijd is er in de media ophef geweest over te dure en niet passende uitvaartverzekeringen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten handelden met name de vijf grootste uitvaartverzekeraars onvoldoende in het belang van de klant bij de verkoop van de verzekeringen.

Artikel verder lezen
Uitvaartverzekeringen

De huidige tendens is dat men vooral de touwtjes in eigen handen wenst te houden, dat niet de verzekeraar straks beslist wie de uitvaart gaat regelen en begeleiden, maar dat die keuze bij u als de verzekeringnemer blijft.

Wij van Meride Uitvaartverzorging verkopen geen uitvaartverzekeringen en zijn derhalve volkomen onafhankelijk. Maar door onze ervaring met uitvaartverzekeringen van velerlei vorm en inhoud kunnen wij wel een en ander voor u op een rijtje zetten.

Uitvaartkosten zijn niet gering  en het is verstandig om goed na te denken en te informeren naar de mogelijkheden, de voordelen en de nadelen van diverse uitvaartverzekeringen of begrafenisverzekeringen. U bent echter niet verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten.

 

Uitvaartverzorger naar keuze

Als u verzekerd bent, of zich gaat verzekeren, ongeacht bij welke verzekeraar of voor welke polisvorm, kunt u gewoon bij Meride Uitvaartverzorging terecht voor een uitvaart. U bent nooit verplicht om uw begrafenis of crematie door de verzekeraar te laten regelen. U kunt te allen tijde zelf een keuze maken voor een uitvaartverzorger. De verzekeraar is verplicht om het verzekerde bedrag uit te betalen. Indien u zelf het overlijden meldt bij de verzekeraar, dan is het zaak om duidelijk aan te geven dat de uitvaart door Meride wordt geregeld. Maar ook de Meride uitvaartverzorger  kan dit voor u doen.

Uitvaartverzekering: uitkering verzekerd bedrag

Als u de begrafenis of crematie door Meride Uitvaartverzorging laat regelen en begeleiden, dan keert de verzekeraar dus een bedrag uit, ook bij een naturapakketpolis. Uw verzekeraar kan vertellen welk bedrag dat is. Bij een kapitaal- of sommenpolis bent u meestal helemaal vrij om zelf een uitvaartondernemer  te kiezen.

Betaalbare uitvaart: geld overhouden op de uitvaartverzekering

Wij  zien  vaak dat wij de uitvaart goedkoper kunnen verzorgen en dat er geld overblijft. Dus, bent u verzekerd bij een grote maatschappij, maar heeft u liever dat een betrokken uitvaartverzorger bij u uit de buurt de uitvaart verzorgt? Een uitvaartverzorger die niet alleen het gesprek voert, de uitvaart regelt, maar ook de uitvaart begeleidt en die vanaf de eerste dag tot ruim na de uitvaart uw vaste aanspreekpunt is en blijft? Dat kan. Neem in dat geval gerust contact met ons op via telefoonnummer 085 - 401 81 23 (24/7) of mail naar info@meride.nl

Verschillende soorten uitvaartverzekeringen

Net als bij een zorgverzekering kunt u bij het afsluiten van een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering verschillende afwegingen maken. Er zijn meerdere vormen van uitvaartverzekeringen, er is een eerste verdeling te maken in een natura-pakketpolis, een natura-bedragpolis en een kapitaal- of sommenpolis. Iedere uitvaartpolis of begrafenispolis kan heel eenvoudig zijn of heel uitgebreid, met talloze variaties daar tussen in. Het is dus verstandig om goed te overdenken wat de wensen zijn. En ook om te beseffen dat wensen in de loop der jaren kunnen veranderen. In een goede uitvaartverzekering zit voldoende ruimte om op die eventuele veranderingen in te kunnen spelen.

Uitvaartverzekering type 1: Natura-pakketpolis

Een natura-pakketpolis bestaat uit een bepaald aantal diensten waar je je voor verzekerd. Het is een verzekering voor een eenvoudige uitvaart waarbij al snel extra kosten om de hoek komen kijken.
Over het algemeen is de bespreking, regeling en begeleiding gedekt, zit er een heel eenvoudige, goedkope uitvaartkist bij, een vijftigtal eenvoudige rouwbrieven met postzegels, eenmalig afscheid nemen door familie, een korte afscheidsdienst in de aula van crematorium of begraafplaats, de crematie of begrafenis in een algemeen graf. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren, soms een met kopje koffie en een plakje cake. In de huidige polissen zit ook altijd een vrij te besteden bedrag, maar dit bedrag dekt lang niet altijd de extra kosten. De natura-pakketpolis wordt steeds minder door verzekeraars aangeboden.
Iedere extra wens of behoefte wordt apart berekend. Denk aan een condoleance vooraf, gebruik rouwkamer, bloemen, advertentie, extra tijd voor ceremonie of condoleance na afloop. Ook zijn er extra kosten als er een uitvaartkist met afwijkende maat, breder of langer, nodig is. Denk verder aan weekendtoeslag, geestelijke, afhandelingskosten van de polis, wachttijd van de rouwauto, groter aantal belangstellenden dan verwacht. Maar ook de kosten van grafrechten en een grafsteen worden vaak niet door deze verzekering gedekt. Kortom, bij een dergelijke eenvoudige verzekering is het aan te bevelen om daarnaast nog een sommenverzekering af te sluiten om deze extra kosten te dekken.

De bijzonderheden op een rijtje

 • Verzekeraar bepaalt welke uitvaartonderneming de uitvaart regelt en begeleidt
 • Er worden slechts bepaalde diensten geleverd die omschreven zijn
 • Deze diensten betreffen een zeer eenvoudige uitvaart
 • In oude polissen ontbreekt vaak het vrij te besteden bedrag
 • Grote kans op extra kosten
 • Aanvullende verzekering wenselijk

Uitvaartverzekering type 2: Natura-bedragpolis

De naturabedragpolis is een verzekering waarmee een geldbedrag is verzekerd. Dit bedrag krijgt men niet in handen, maar kan tot het maximum uitsluitend gebruikt worden voor de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart. Over het algemeen is de verzekeraar waar men deze natura-bedragpolis afsluit, ook de uitvaartonderneming die de uitvaart gaat uitvoeren. Of de verzekeraar heeft afspraken gemaakt met door hem gekozen uitvaartondernemingen. De uitvaartonderneming zal een korting berekenen voor de polishouder. Indien men het bedrag niet opmaakt, wordt het restant niet uitgekeerd. Het is dus zaak om de uitvaart exact zo te regelen dat het bedrag gebruikt wordt zonder dat men dit overschrijdt. Als men niet van de uitvaartonderneming gebruikt wenst te maken, die verbonden is aan de verzekeraar, maar voor een andere onderneming kiest, worden er minder kosten vergoed. Men heeft dus minder te besteden.

De bijzonderheden op een rijtje

 • De verzekeraar bepaalt welke uitvaartonderneming de uitvaart regelt en begeleidt
 • Er is sprake van een maximum te besteden bedrag, uitsluitend bestemd voor de uitvaart
 • Dit bedrag krijgt men niet in handen, maar wordt verrekend
 • Wanneer niet het hele verzekerde bedrag wordt gebruikt, wordt het restant niet uitgekeerd
 • Bij keuze voor een andere uitvaartonderneming is het te verrekenen bedrag lager

Uitvaartverzekering type 3: Kapitaal- of sommenpolis

De kapitaal- of sommenpolis is een verzekering waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd na overlijden. De nabestaanden kunnen daar dus over beschikken. Het is uiteraard de bedoeling dat van dit bedrag de uitvaart wordt geregeld, maar mochten de nabestaanden besluiten om dit geld ergens anders voor te gebruiken, dan kan dat zonder meer.
Soms denkt men bij een kapitaal- of sommenpolis met een overlijdensrisicoverzekering te maken te hebben. Dit is echter iets anders. Bij een overlijdensrisicoverzekering keert men het verzekerde bedrag alleen uit als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt. Een uitvaartverzekering, dus ook de kapitaal- of sommenpolis, keert altijd uit.

Bijzonderheden op een rijtje

 • Na overlijden wordt een bedrag aan nabestaande of begunstigde uitgekeerd
 • Dit bedrag is vrijelijk te besteden, dus ook aan andere zaken dan de uitvaart
 • Men dient zich goed te informeren over de totale kosten van de uitvaart

Dekking van de uitvaartverzekeringspolis

Bij het sluiten van een uitvaartverzekering is het goed om je te realiseren wat een uitvaart kost. Een bedrag van € 7000,– is een gemiddeld genomen een redelijk uitgangspunt. Uiteraard is een uitvaart in besloten kring, zonder aparte condoleance en meerdaagse opbaring, veel goedkoper dan een uitvaart waarbij honderden genodigden aanwezig zijn.
Maar men moet zich realiseren dat men dat niet altijd in de hand heeft. Een uitvaart na een onverwacht overlijden op (relatief) jonge leeftijd, waarbij de betrokkene nog midden in het leven stond, zal behoorlijk veel meer aan kosten met zich meebrengen dan een uitvaart van een hoogbejaard iemand. Ook de uitvaart van een kind, hoe klein ook, brengt net zoveel kosten met zich mee als de uitvaart van een volwassene.

Uitvaartverzekering voor kinderen

Is praten over de uitvaart al een vrij beladen onderwerp, praten over een eventuele uitvaart van je kind, daar wil je helemaal niet aan denken. En toch weten we allemaal dat het kan gebeuren.

Vaak zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd op de uitvaartpolis. Voorwaarde is dat in ieder geval één van de ouders verzekerd is en dat het kind na de geboorte is aangemeld. De uitkering valt echter nogal eens laag uit, tot bijvoorbeeld slechts 50% van het bedrag dat verzekerd is. Deze verzekering geldt echter niet voor een nog ongeboren kind. Immers, er is geen geboortedatum of registratie mogelijk. Het is dus niet meeverzekerd. Maar als een kindje voor de geboorte of tijdens de geboorte komt te overlijden, dan zal er ook sprake van een uitvaart zijn, met alle kosten van dien. Zijn de ouders verzekerd, dan zal Meride zich inspannen om de verzekeraar tot een coulance-uitkering te bewegen, maar niet elke verzekeraar is daartoe bereid.

Premie en kosten van de uitvaartverzekeringspolis

Uiteraard bepaalt de inhoud van de polis de hoogte van de premie. Verder is de leeftijd van de verzekernemer van belang en het aantal jaren dat de premie betaald gaat worden. Hoe ouder men is, hoe geringer de keuzemogelijkheden. Na het 75e levensjaar kan men zich meestal alleen nog door middel van een koopsom verzekeren. Kiest u bij het afsluiten van de verzekering voor een tussenpersoon, dan zal de premie lager zijn, dan wanneer u rechtstreeks bij de verzekeraar een polis afsluit. Bij rechtstreeks afsluiten betaalt u ook nog advies- en distributiekosten, tot een kleine € 200,–. Een tussenpersoon zal een bedrag vanaf € 100,– in rekening brengen.

Uitvaartverzekering afkopen

Het loont totaal niet de moeite om een uitvaartverzekering af te kopen. De afkoopsom is te verwaarlozen. Komt u in de situatie dat het betalen van de premie problemen op gaat leveren, dan kunt wellicht overwegen om de verzekering premievrij te laten maken. Wel ontvangen de nabestaanden na uw overlijden een lagere uitkering.

Spaarrekening als alternatief voor een uitvaartverzekering

Als eerste alternatief is er natuurlijk de gewone spaarrekening. Wanneer er voldoende saldo is opgebouwd is verzekeren in principe niet nodig. Men is in staat om zelf de kosten voor de uitvaart te betalen. Echter, men moet er wel zeker van zijn dat er zich geen calamiteiten voor zullen doen, waardoor het nodig is om de spaarrekening aan te spreken voor andere doeleinden.

Deposito-rekening als alternatief voor een uitvaartverzekering

Mocht u zich niet kunnen vinden in de vele vormen van uitvaartverzekeringen en hun polissen, en wilt u het gespaarde of gereserveerde bedrag veilig stellen, dan is wellicht de een deposito-rekening bij een bank een goed alternatief. De bedoeling is dat u eenmalig een bedrag naar keuze inlegt. Dit geld gaat in het depositofonds tot het moment waarop het nodig is om uw uitvaart of de uitvaart van uw naaste te financieren. Het bedrag wordt dan inclusief rente uitbetaald aan u of uw nabestaanden. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven. Indien nodig of gewenst kan het bedrag in het depositofonds verhoogd worden door een extra inbreng.

Bijzonderheden op een rijtje

 • Men legt een bedrag in van minimaal € XXX
 • Jaarlijks wordt dit verhoogd met een vastgesteld rentepercentage
 • Het bedrag is te verhogen met extra inleg, indien nodig om de uitvaartkosten te dekken
 • Bij overlijden wordt dit bedrag rechtstreeks aan de nabestaanden uitgekeerd

Oriënterend gesprek of voorbespreking

Verzekerd of niet verzekerd, het is altijd aan te raden om, wanneer u in de situatie bent dat er binnen afzienbare tijd afscheid genomen moet worden van uzelf of van uw naaste, een oriënterend gesprek aan te vragen. De Meride uitvaartverzorger komt desgewenst bij u langs en zet samen met u alle wensen en de daaraan verbonden kosten op een rijtje. Ook de verzekeringen kijkt de Meride uitvaartverzorger voor u na en eventueel ontvangt u een glasheldere offerte.

Een dergelijk gesprek is gratis en geheel vrijblijvend en buitengewoon waardevol. Het geeft u rust en ruimte om alle nog gegeven tijd aan te kunnen wenden voor zaken die er echt toe doen. Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 085 - 401 81 23 (24/7) of mail naar info@meride.nl

Waarom Meride?

Onze uitvaartverzorgers doen hun werk vanuit hun passie voor het steunen van mensen in een moeilijke periode. Ze zijn betrouwbaar, integer en geven u precies de zorg die u wenst.

Meer over Meride lezen

9,2 Onze klanten waarderen Meride met een 9,2

1066 beoordelingen

★★★★★★★★★★

Brochure - Meride Uitvaartverzorging


  Confidental Infomation